klikněte na požadované téma

 • začátek stránky 26.9.2019 daňový balíček 2019 - zákon č.80/2019 Sb.

  novinky ke stažení 26.09.2019

  Dne 1. 4. 2019 nabyl účinnosti tzv. Daňový balíček 2019 - zákon č.80/2019 Sb.
  Díky tomu od 1.10.2019 vstupují v platnost i dvě změny související s DPH.

  1.) jiný způsob výpočtu DPH při počítání tzv. shora
  • shora = z celkové částky vypočítat DPH a základ
  • už nelze používat tzv. koeficienty
  • např. pro 21% = 0,1736
  • kterými se násobila celková částka pro určení DPH
  2.) zrušení zaokrouhlení DPH na celé Kč
  • z čehož vyplývá nutnost rozpouštět i zaokrouhlení na základ a DPH
  • u hotovostních plateb lze i nadále dát rozdíl mimo DPH
  • např. na účet 549
  týká se to těchto SW
  • Fakturace Alexo
  • jako v jediném z nich je dobré zkontrolovat (či nastavit) jeden parametr
  • ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - DPH
  • blok č. 3 = rozpouštět zaokrouhlení na DPH a základ
  • nastavit jeho hodnotu na 0,00
  • v dalších SW není nutné nic měnit
  • podvojné účetnictví MAUS
  • Pokladna
  • Kuchyňka
  • Sklad

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 20.8.2017 novela zákona o DPH od 1.7.2017

  novinky ke stažení 01.07.2017

  Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 170/2017 Sb., jehož třetí část obsahuje změny týkající se zákona o dani z přidané hodnoty. Účinnost tohoto zákona nastala 1. 7. 2017.

  dotčená témata
  • dopravní prostředek = i ty, co nejsou určeny k provozu na pozemních komunikacích (např. čtyřkolky) (§ 4)
  • majetek pořízený přes finanční leasing patří do dlouhodobého majetku
  • specifická úprava pro dříve sdružení (nyní společnost) se ruší
  • za povinnosti skupiny odpovídají stejně členové skupiny (i po jejím zrušení či po zániku členství)(§ 5c, § 95a)
  • zpřesnění definice "datum zdanitelného plnění" (§ 20, § 21)
  • datum nároku na odpočet = kdy odběratel obdržel prvotní daňový doklad
  • 4 nové případy režimu přenesené daňové povinnosti (už jich je 20) (§ 92b až § 92ea)
  • pojem "služba vztahující se k nemovité věci" (§ 10)
  • nespolehlivost plátce / osoby (§ 106a, § 106aa)
  • ručení příjemce, kdy je úplata ve virtuální měně (§ 109)
  • oprava daně - max. do tří let od konce zdaňovacího období, kdy situace nastala (§ 42)
  • musí se provést vyrovnání a úprava odpočtu daně při ztrátě majetku (§ 77, § 78e)
  • plnění osvobozená od daně (§ 51, § 57)
  • osoby se zdravotním postižením (§ 85)

  začátek stránky 1.1.2015 účtování faktury z EU

  teorie

  Pro účtování nákupu zboží a služeb z EU je v MAUS speciální chod. Ono je totiž nutné, aby se DPH promítlo v přiznání na vstupu i výstupu zároveň (vzájemně se vyruší), ale bude evidováno. Pro účtování faktur z EU se používají tyto kódy DPH.
  co vstup výstup
  plná výše kráceno řádek přiznání kód DPH řádek přiznání
  pořízení zboží základní 320 321 43 220 03
  snížená 325 326 44 225 04
  2.snížená 327 328 44 226 04
  služba základní 320 321 43 230 05
  snížená 325 326 44 235 06
  2.snížená 327 328 44 236 06
  dovoz zboží základní 320 321 43 260 07
  snížená 325 326 44 265 07
  2.snížená 327 328 44 266 07

  příklad způsobu zaúčtování

  Koupili jsme zboží ze Slovenska za 1.000,- (základní sazba - plně nárokujeme). Těch 1000,- je základ, protože z jejich strany byl vývoz osvobozen od DPH, tudíž DPH jsme neplatili. Normálně by se platila základní sazba DPH.
  příspěvkové organizace
  SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
  321     1000 zapíšete částku = základ DPH
  501 320 1000   (řádek 43) náhodně jsem zvolil jeden ukázkový nákladový účet
  343 320 210   (řádek 43) kód DPH se převezme z předchozího řádku, ale částku musíte zadat sami
  990 220   1000 (řádek 3) řádek se automaticky vytvoří zápisem všech údajů u účtu 343
  343 220   210 (řádek 3)automaticky se vytvoří zápisem účtu 343, ale částku musíte zadat
  999 000 1000   vyrovnání podrozvahového účtu 990 (999 990)

  hospodářské a neziskové
  SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
  321     1000 zapíšete částku = základ DPH
  501 320 1000   náhodně jsem zvolil jeden ukázkový nákladový účet
  343 320 210   kód DPH se převezme z předchozího řádku, ale částku musíte zadat sami
  790 220   1000 řádek se automaticky vytvoří zápisem všech údajů u účtu 343 = podrozvaha pro základ
  343 220   210 automaticky se vytvoří zápisem účtu 343, ale částku musíte zadat  Tato informace byla elektronicky zaslána 09.07.2008 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 1.1.2015 nové sazby DPH platné od 1.1.2015

  teorie

  Od 1.1.2015 je zákonem o DPH zavedena 3. sazba DPH. Je nazvaná 2. snížená a patří do ní : léky, knihy a nenahraditelná výživa. Sazba je 10%. Pod pojmem léky, respektive knihy si všichni i dokážou nejspíše představit to samé. Jak se ale ukazuje u nenahraditelné výživy už tomu tak nemusí být. Já osobně jsem nabyl dojmu, že půjde o kojeneckou výživu, nahrazující mateřské mléko. Dost mne tedy překvapilo, když nás kontaktovala jedna uživatelka našeho SW Kuchyňka s tím, že v této 2. snížené sazbě s 10% jim pekárna dodala tzv. bezlepkové rohlíky. Já si osobně myslím, že je to nesprávně, ale asi to berou tak, že bezlepkový rohlík je pro člověka, který je alergik na lepek, tzv. nenahraditelnou stravou. Bude-li chápana nenahraditelná strava v tomto duchu, pak do stejné sazby padne spousta dalších produktů, které nahrazují standardní potravinu. Jako například sojové mléko nahrazující mléko kravské.

  nové kódy v MAUS pro 2.sníženou sazbu

  Nadále ponecháváme používání třímístných "kódů DPH" ve vžité podobě. Tím se kódy dříve definované nemění. Jen přibyly nové pro případy 2. snížené sazby DPH. Některé z nich jsou vysloveně technického rázu. Jsou nadefinovány, i když prakticky nemohou nastat. Například přenesená DPH povinnost při prodeji zlata. Podobně tak nákup služby. Asi jedinými rozumnými případy jsou kódy 305 / 306.
  • 205 - Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
  • 207 - Oprava daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
  • 226 - Pořízení zboží z jiného členského státu
  • 236 - Služba s místem plnění podle §9 o.1 (osoba reg.v jiném čl.státu)
  • 266 - Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 - 5)
  • 291 - Dodání zlata (§92b)
  • 292 - Povolenky na emise skleníkových plynů (§92d)
  • 293 - Poskytnutí stavebních či montážních prací (§92e)
  • 294 - Zboží uvedené v příloze č.5 zákona (§92c)
  • Z přijatých zdanitelných plnění od plátců
  • 305 - Plný nárok na odpočet daně
  • 306 - Krácený nárok na odpočet daně
  • Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13
  • 327 - Plný nárok na odpočet daně
  • 328 - Krácený nárok na odpočet daně
  • Korekce odpočtů daně podle § 75 odst.4, §77 a § 79 X T M
  • 377 - Plný nárok na odpočet daně
  • 378 - Krácený nárok na odpočet daně
  • 394 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v $ 4 odst. 3 písm. d) a e)
  • 395 - Plný nárok na odpočet daně
  • 396 - Krácený nárok na odpočet daně

  nejčastěji používané kódy DPH v MAUS

  • na vstupu
  • 310 - základní sazba 21% - plný odpočet 311 - základní sazba 21% - krácený
  • 315 - snížená sazba 15% - plný odpočet
  • 316 - snížená sazba 15% - krácený
  • 305 - 2.snížená s. 10% - plný odpočet
  • 306 - 2.snížená s. 10% - krácený
  • 100 - bez DPH
  • 998 - zúčtování s finančním úřadem
  • 998 - není daňový doklad
  • na výstupu
  • 210 - základní sazba 21%
  • 215 - snížená sazba 15%
  • 205 - 2.snížená sazba 10%
  • 531 - bez DPH
  • 998 - zúčtování s finančním úřadem
  • 999 - není daňový doklad
  Kódy 998, 999 nevstupují do daňového přiznání.

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 3.1.2013 principy účtování DPH na přelomu roku 2011/2012

  úvod

  Na přelomu roku se rozpoutalo opět, jako ostatně každoročně, tak trochu šílenství v souvislost s tím, jak se má postupovat při účtování DPH u faktur, které nákladově patří do roku 2012, ale DPH již do roku 2013, neboť faktura dorazila až v roce 2013.

  účetně správně

  Všichni ti, kteří účtují i v průběhu roku správně, s tím nemohou mít žádný problém. Účtují totiž v souladu se skutečností. Pokud faktura nedorazí v prosinci 2012, ale až následující měsíc v lednu 2013, vzniká jako prvotní doklad až v lednu. Dříve (v prosinci) jsme ji v ruce neměli. A tudíž pro nás existovala. A neexistuje-li něco = nelze o tom účtovat. Tudíž v prosinci se o takové faktuře účtovat nemůže.
  To, že není faktura, ale neznamená, že neexistují náklady. Abychom dostali náklady do prosince, kdy byly realizovány (například suroviny, které prošly skladem, a byly také již uvařeny a tím pádem i snědeny) musíme si pomoci dohadným účtem.

  příklad

  4.1.2013 k nám dorazila faktura na 1.200,- Kč (1.000,- základ / 200,- DPH) za služby realizované v roce 2012.
  1. absolutně korektní účtování
  SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
  1. doklad v prosinci 2012 (o DPH se vůbec neúčtuje) jak je jasně vidět
  tak tady ždádný problém s DPH nevzniká
  náklady jsou v roce 2012,
  ale faktura a DPH v roce 2013
  kam správně patří
  389     1000 základ DPH
  518 999 1000   náklady jsou v roce 2012
  2. doklad v lednu 2013
  321     1200 faktura
  389 310 1000   základ DPH
  343 310 200   DPH s datem nároku v lednu 2013

  2. skoro správné účtování
  To se týká těch, kteří nechtějí mít nic společného s účtem 389. A tak "cpou" faktury do měsíce, kam nákladově patří, byť by podle toho, kdy došly, měly být v měsíci následujícím. Ale přitom chtějí mít správně DPH, a tak chtějí, aby bylo v měsíci následujícím. Tedy je to takové polovičaté. Správně pracují z pohledu zákona o DPH, ale nesprávně z pohledu zákona o účetnictví.
  SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
  1. doklad v prosinci 2012 náklady jsou správně v roce 2012
  ale i faktura (která do něj správně nepatří)
  a DPH je v roce 2013 (kam správně patří)
  321     1200 faktura v roce 2012
  518 999 1000   náklady kód 999 = DPH se nepromítne do roku 2012
  385   200   využití pomocného účtu 385
  2. doklad v lednu 2013
  990     1000 vyrovnání základu DPH
  385     200 odstranění částky DPH z pomocného účtu 385
  990 310 1000   základ DPH
  343 310 200   DPH s datem nároku v lednu 2013

  3. všechno přemístěno do roku 2012
  To je taková "divočina". To dělají ti, kteří si nechtějí nijak zatěžovat účtování. Fakturu, byť přijde následující měsíc (v lednu), "šoupnou" do předchozího (prosince) a to včetně DPH.
  jediný doklad s datem nároku v prosinci 2012
  SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
  321     1200 faktura v roce 2012
  518 310 1000   základ DPH
  343 310 200   DPH je také v roce 2012

  4. automaticky MAUS
  Toto je řešení pro všechny, kteří chtějí, aby měli účtování co nejsnadnější. A aby za ně program dělal nejen rutinní práci a sloužil jim jako pomocník,což je v naprostém pořádku, ale aby za ně dělal i účetní rozhodnutí, což už moc v pořádku není. V tom případě v MAUS 12.xx lze zapsat datum nároku i do roku 2013.
  SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
  1. doklad v prosinci 2012 si zapíšete sami POZOR na kód DPH náklady jsou správně v roce 2012
  ale i faktura (která do něj správně nepatří)
  a DPH je v roce 2013 (kam správně patří)
  321     1200 faktura v roce 2012
  518 999 1000   náklady
  343 999 200   datum nároku 2013 / kód 999 je nutný, aby to nešlo do přiznání roku 2012
  2. doklad při roční uzávěrce vytvoří MAUS sám
  999 000     1000 vyrovnávací účet
  343 999   200 odúčtování původního kódu
  990 310 1000   aby byl základ DPH
  343 310 200   DPH s nárokem 01.2013 a správným kódem

  doklady ze SW Fakturace Alexo

  V SW Fakturace Alexo lze zadat, jak se má pracovat s fakturami, které jsou na přelomu měsíců (náklady předchozí měsíc a faktura + DPH až následující).
  • lze zvolit, že se mají automaticky generovat dva účetní doklady
  • 1.o nákladech v prosineci 2012
  • 2.o faktuře a DPH v lednu 2013
  • nová verze SW Fakturace Alexo 5.20 umožní generování správných dokladů i na přelomu roku
  • při importu do MAUS nebude prováděna kontrola 2. dokladu protože účtový rozvrh pro rok 2013 není v MAUS ještě zaveden
  • takže 2.doklad zůstane nezaúčtovaný
  • po roční uzávěrce si tyto doklady otevřete a necháte je zaúčtovat
  • import dokladů příštího roku umožní až verze MAUS 12.20 , která je právě připravována a bude k dispozici začátkem příštího týdne
  • do té doby vás prosím, neprovádějte export z Fakturace Alexo do MAUS


  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 2.1.2012 nové sazby DPH platné od 1.1.2012

  teorie

  Od 1.1.2012 se dle zákona zvyšuje snížená sazba DPH na 14% .
  • základní sazba zůstává na původní hodnotě 20%
  • snížená sazba se zvyšuje o 4% body z původní hodnoty 10% na nových 14%

  jak to ovlivní jednotlivá software

  MAUS
  Změnu zpracovává nová verze 12.01 pro rok 2012, kterou všem uživatelům tohoto software ve formě instalačního CD zašleme koncem měsíce ledna 2012.

  Kuchyňka či Skladník
  • program si uchovává informaci o tom s jakou sazbou DPH bylo to, které zboží na sklad přijato
  • proto u surovin skladovaných zůstane DPH původní (10% či 20%)
  • nastavení sazby : Nastav - Nastavení parametrů - Jiné parametry - v okénku DPH změníte sazbu a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano uložit toto nastavení.

  Fakturace Alexo
  Nastavení nové sazby DPH proveďte ve volbě Nastav - Nastav parametry - Parametry programu přes . Stačí jen zavřít nabídnutou tabulku sazeb. A tím se sazby upraví. Po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ne, změny provést.

  Pokladna
  Nastavení nové sazby DPH proveďte až poté, co budete mít provedenu roční uzávěrku a budete v novém účetním roce 2012 ! Volba: Nastav - Nastavení parametrů - v okénku DPH změníte sazbu a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano, údaje jsou již správně.

  Majetek, Drobnosti, Knihovna, Skartace
  Utěchto software se žádné nastavování sazeb DPH neprovádí.

  Tato informace byla elektronicky zaslána 02.01.2012 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 23.8.2011  účtování a evidence přenesené daňové povinosti

  začátek stránky 13.4.2010 elektronické podání Hlášení

  Souhrnné hlášení k DPH a Následné souhrnné hlášení k DPH přes EPO

  Obě hlášení přijímají od 1.1.2010 Finanční úřady pouze v elektronické podobě přes EPO (Elektronická podání) internetového portálu Daňové správy MF ČR. Do programu EPO lze data souhrnného hlášení k DPH dostat dvojí cestou :
  • přes Internetový prohlížeč se přihlásit na portál MF ČR a vložit všechna data pokaždé znovu ručně z klávesnice
  • přes program MAUS, který ve spolupráci s uživatelem vytvoří soubor ve standardním formátu .XML, obsahující všechna požadovaná data, spustí program EPO na Internetu a datový soubor hlášení mu předá
  a) V MAUS si vložíte identifikační data vaší účetní jednotky. Identifikační soubor obsahuje po instalaci verze 10.05 příklad pro snazší pochopení, co se má kam vyplnit. Při prvním použití smyšlená data příkladu prostě přepište Vašimi reálnými daty ! Soubor dat zůstane trvale uložen a při každém hlášení je předložen k případným opravám.
  b) MAUS vybere účetní případy příslušné do hlášení za dané období a složí z nich tabulku, ve které lze kumulovat více případů stejného zahraničního partnera a případně i opravit některé údaje (např. DIČ partnera, kód plnění). Až potud nic, co byste neznali již z předchozí verze s tiskem výsledku na papír.
  c) MAUS kombinací identifikačních data a tabulky plnění automaticky vytvoří soubor .XML (obsahující všechna požadovaná data v požadovaném formátu) a ten uloží do standardního adresáře c:\dph-epo, který si vytvoří. Pak nabídne k vytištění Návod na práci s programem EPO a spustí program EPO na portálu DS MF ČR.
  d) postup práce v menu EPO:
  • 1. načtete váš soubor z adresáře c:\dph-epo do EPO
  • 2. EPO vám sdělí, jsou-li data bezchybná (např. povinně uváděné číslo finančního úřadu, či DIČ jiných států EU, které mají složitě konstruovanou podobu)
  • 3. jsou-li chyby, program EPO vám ukáže, kde a jaké + nabídne okamžitou opravu
  • 4. po dosažení bezchybných dat je soubor uložen k odeslání na váš místně příslušný úřad do povinné datové schránky
  e) V MAUS zůstal zachován tisk formuláře Souhrnného hlášení s texty v češtině i angličtině. Můžete si je vytisknout pro vlastní potřebu.
  f) nové předpisy k Souhrnnému hlášení k DPH určují nová pravidla výběru účetních položek podle kódů DPH s vyplňováním kódu plnění:
  kód plnění popis účtovaný kód DPH
  0 dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě 410
  1 přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu EU 420
  2 Dodání zboží uvnitř území EU formou třístranného obchodu 815
  3 poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby 450


  negativní přiznání k DPH

  Ve funkci Přiznání k DPH jsme přidali možnost tisknout tzv. Negativní přiznání k DPH s prázdnou stranou 2 a vyplněnou kolonkou Neexistují-li údaje pro stranu 2, zaškrtněte X. Možnost se projeví v případě, že MAUS nenajde žádné zdanitelné plnění spadající do zadaného období.

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 21.1.2010   POZOR   provar + DPH

  Dále uvedený text je určen:
  • pro uživatele SW Kuchyňka
  • kteří jsou plátci DPH
  • a na sklad přijímají suroviny bez DPH
  Trochu z hrůzou jsem v poslední době zjistil dva případy, kdy takovýto uživatel nemá v SW Kuchyňka nastaveno, že do provaru se má připočítávat neuplatněné DPH.

  teorie

  Pro hospodářku jídelny je základním určujícím ekonomickým ukazatel PROVAR
  • ten by měl být, alespoň koncem roku, vyrovnaný
  • bude-li mít zápornou hodnotu, znamená to, že jsme za suroviny utratili více, než jsme mohli (dotovali jsme nezákonně stravu ze státních peněz)
  • bude-li mít kladnou hodnotu, znamená to, že jsme za suroviny utratili méně, než jsme mohli (okradli jsem strávníky)
  • v provaru se totiž porovnává norma se skutečností
  • norma (za kolik Kč jsme mohli vařit) = počet porcí * normativ
  • skutečnost (za kolik Kč jsem opravdu vařili) = hodnota surovin vydaných na vařená jídla
  A u té skutečnosti je ten kámen úrazu, na který chci upozornit. Tuto skutečnost totiž netvoří jen hodnota surovin vydaných ze skladu, ale i neuplatněné DPH za tyto suroviny.

  příklad

  Aby bylo vše lépe pochopitelné, uvedu příklad. Máme 3 provozy (jídelny), které se odlišují tím, jaký vztah mají k DPH.
  • 100% plátce DPH = restaurace, hospoda atp.
  • neplátce = třeba drobná škola
  • plátce typ škola, u něhož dochází ke krácení nároku na odpočet DPH zálohovým koeficientem. Pro náš příklad zvolíme, že zálohový koeficient je 0,25 (což je dost obvyklé pro typ škola)
  A ve všech třech jídelnách se koupilo stejné máslo za 110,- Kč (cena včetně DPH). A to máslo se celé vydalo do spotřeby. Uvidíme, že skutečná hodnota, která se započte do provaru bude vždy jiná.
  plátce? Kč za máslo DPH spotřeba normativ
  nákup sklad na účet 343 od státu dostanu neuplatněné ze skladu neuplatněné DPH celkem
  neplátce 110 110       110   110 22
  100% 110 100 10 10   100   100 20
  škola(25%) 110 100 10 2,50 7,50 100 7,50 107,50 21,50

  jak to řeší MAUS?

  Na konci čtvrtletí po odevzdání daňového přiznání k PDH se neuplatněné DPH přeúčtuje na nákladové účtet poměrem, jak se to hromadilo na účtu 343. Tedy část (například 3.500,-) se dostane i na nákladový účet 501 1 - spotřeba potravin.

  jak to řeší Kuchyňka

  Ve volbě Kuchyň - Denní uzávěrka Kuchyně - Nastav způsob výpočtu provaru si do údaje Způsob výpočtu provaru, zadejte hodnotu 9 a do údaje Koeficient pro krácení DPH na vstupu si zadejte hodnotu zálohového koeficientu platného pro daný rok. Při denní uzávěrce se pak následně do provaru bude automaticky promítat jak hodnota surovin vydaných ze skladu (= výdejka), tak i neuplatněné DPH za tyto suroviny.

  co se stane, když to neuděláte

  Za celý rok může neuplatněné DPH za suroviny spotřebované v kuchyni představovat cca 10.000,- až 20.000,- . To podle rozsahu jídelny (podle počtu porcí). Hospodářka si ve své poctivosti hlídá provar, aby byl na konci roku plus-mínus nula. Ale protože jí provarem neprojde neuplatněné DPH, vydá ve skutečnosti o 10 - 20 tisíc korun na surovinách navíc, než kolik pokryjí svými platbami strávníci. Tedy tím se stane to, že dotujete touto částkou stravu z krajských (tedy státních) peněz. A to je nepřípustné.
  Pokud byste se porovnali stav účtu 501 1 - spotřeba potravin s celkovou hodnotou spotřeby evidované od začátku roku v SW Kuchyňka, zjistili byste, že se liší právě o to neuplatněné DPH.

  jak se řeší leden

  Zálohový koeficient pro aktuální rok je znám až tak 25.1. po ukončení všech zápisů v účetnictví a odevzdání výkazů na kraj. Ale to nevadí. Nastavíte-li si koeficient v SW Kuchyňka i posledního ledna, ale ještě před měsíční uzávěrkou, software automaticky provede přepočet všech dosud provedených denních uzávěrek. Jediné, co může nastat, je, že se změní hodnota provaru. Ale s tím si hospodářka v dalších dnech hravě poradí.

  jak se řeší konec roku

  Na konci roku se podle skutečných účetních dat vypočte vypořádací koeficient. Je-li menší než zálohový, uplatnili jsem více než jste mohli a rozdíl vrátíme FÚ (přibudou další náklady). V opačném případě rozdíl naopak u FÚ uplatníte (mimořádný výnos). To ale hospodářka jídelny už do dávno uzavřeného roku nemůže promítnout. Ona dělal vše pro to, aby se vešla do provaru. To je kritérium její kvalitní práce.

  má se měnit i normativ?

  Nemá (více se dočtete zde).

  jak to řeší jiní tvůrci SW pro jídelny

  Drtivá většina software vůbec automatické promítání neuplatněného DPH za suroviny při denních uzávěrkách nemá. A proto se tváří, jakože tento problém neexistuje. Díky tomu se mi už stalo, že mne oslovila naše uživatelka, že prý v sousední škole, kdy mají jiný software o ničem takovém nevědí a jen teď při změně DPH mění kladou důraz na změnu normativu, což je absolutní malichernost. A že jí kolegyně tvrdila, že si to u dodavatele software ověřovali, že to mají správně. Prd mají.

  Tato informace byla elektronicky zaslána 21.01.2010 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 1.1.2010 nové sazby DPH platné od 1.1.2010

  teorie

  Od 1.1.2010 se dle zákona zvyšují sazby DPH o 1% bod.
  • základní sazba z původní hodnoty 19% na nových 20%
  • snížená sazba z původní hodnoty 9% na nových 10%

  jak to ovlivní jednotlivá software

  MAUS
  Změnu snížené sazby zpracovává nová verze 10.01 pro rok 2010, kterou všem uživatelů,m tohoto software ve formě instalačního CD zašleme koncem měsíce ledna 2010.

  Kuchyňka či Skladník
  • program si uchovává informaci o tom s jakou sazbou DPH bylo to, které zboží na sklad přijato
  • proto u surovin skladovaných zůstane DPH původní (9% či 19%)
  • nastavení sazby : Nastav - Nastavení parametrů - Jiné parametry - v okénku DPH změníte sazby na nové hodnoty a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano uložit toto nastavení.

  Fakturace Alexo
  Nastavení nové sazby DPH proveďte až poté, co budete mít zpracovány všechny doklady roku 2009! Volba : Nastav - Nastav parametry - Parametry programu - v okénku DPH změníte sazby na nové hodnoty a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ne, změny provést.
  • Nejnovější verze 4.31, kterou vám do 8.1.2010 zašleme poštou řeší DPH nově:
  • software bude mít zabudován vývoj sazeb a podle data zdanitelného plnění se bude uplatňovat příslušná sazba
  • tím se odstraňuje jistá nešikovnost na přelomu roku, kdy se mohou vyskytovat doklady, jak se starou, tak i novou sazbou

  Pokladna
  Nastavení nové sazby DPH proveďte až poté, co budete mít provedenu roční uzávěrku a budete v novém účetním roce 2010 ! Volba: Nastav - Nastavení parametrů - v okénku DPH změníte sazby na nové hodnoty a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano, údaje jsou již správně.

  Majetek, Drobnosti, Knihovna, Skartace
  Utěchto software se žádné nastavování sazeb DPH neprovádí.

  Tato informace byla elektronicky zaslána 04.01.2008 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 21.1.2009 zvláštní situace : vypořádací koeficient = zálohovému

  roční vypořádání se nedělá

  Pokud vám opravdu vychází vypořádací koeficient = zálohovému koeficientu, tak se nemusí pro zpracování DPH vypořádávat koeficient. Nevznikne žádná rozdílová částka na řádku 560 formuláře ročního vypořádání. Ta by se následně účtovala, byla-li by kladná na 649 jako mimořádný výnos, respektive do nákladů, byla-li by záporná.

  MAUS reaguje podrážděně

  Jediná trochu podivnost je to, že MAUS, když chcete dělat přiznání za 4.čtvrtletí, vyhrožuje, že nebylo uděláno roční vypořádání. On totiž nikde v datech nenalezl účetní případ s kódem DPH 560 (vypořádání koeficientu), což očekává. Ona totiž rovnost vypořádacího a zálohového koeficientu je vzácný úkaz s nímž MAUS vlastně nepočítá. Ale ono je vždy lepší, je-li kontrola v software přísnější, než mírná. Předejde se tím případným pozdějším problémům.

  klidně udělejte přiznání DPH za 4.Q

  Ale to je jen taková nepříjemnost. Takže klidně potvrďte, v tu chvíli podivně nazvané tlačítko Nanečisto, a daňové přiznání si vyhotovte. Pak už jen proveďte volbu 2.Přiznání krácených odpočtů a vytvořený účetní doklad opravte a zaúčtujte. A z hlediska DPH máte hotovo.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 8.1.2008 od 1.1.2008 - nová snížená sazba DPH (9%)

  teorie

  Od 1.1.2008 se dle zákona mění snížená sazba DPH z původní hodnoty 5% na nových 9%. To znamená, že od tohota data budou v platnosti dvě sazby DPH. Základní v hodnotě 19% a snížená v hodnotě 9%.

  jak to ovlivní jednotlivá software

  MAUS
  Změnu snížené sazby zpracovává nová verze 8.01 pro rok 2008, kterou všem uživatelů,m tohoto software ve formě instalačního CD zašleme koncem měsíce ledna 2008.

  Kuchyňka
  • 99% surovin se nakupuje se sníženou sazbou (např. alkohol dál zůstává v základní sazbě 19%)
  • suroviny nakupované po 1.1.2008 již budou se sazbou 9% (do 31.12.2007 stále s 5%)
  • program si uchovává informaci o tom s jakou sazbou DPH bylo to, které zboží na sklad přijato
  • díky tomu také je schopen správně promítnout do provaru neuplatněné DPH za spotřebované suroviny
  • nastavení sazby : Nastav - Nastavení parametrů - Jiné parametry - v okénku DPH změníte u údaje nižší DPH původní hodnotu 5 na novou hodnotu 9, to potvrdíte klávesou Enter a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano uložit toto nastavení.

  Skladník
  • 99% zboří se nakupuje se základní sazbou 19%
  • přesto si nastavte ať jste či nejste plátci DPH správnou sníženou sazbu
  • program si uchovává informaci o tom s jakou sazbou DPH bylo to, které zboží na sklad přijato
  • nastavení sazby : Nastav - DPH, Kč,.. - v okénku DPH změníte u údaje snížená sazba DPH původní hodnotu 5 na novou hodnotu 9, to potvrdíte klávesou Enter a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano údaje jsou již správně.

  Fakturace Alexo
  Nastavení nové sazby DPH proveďte až poté, co budete mít zpracovány všechny doklady roku 2007! Volba : Nastav - Nastav parametry - Parametry programu - v okénku DPH změníte u údaje snížená původní hodnotu 5 na novou hodnotu 9, to potvrdíte klávesou Enter a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ne, změny provést.

  Pokladna
  Nastavení nové sazby DPH proveďte až poté, co budete mít provedenu roční uzávěrku a budete v novém účetním roce 2008 ! Volba: Nastav - Nastavení parametrů - v okénku DPH změníte u údaje % hodnota snížená sazby DPH původní hodnotu 5 na novou hodnotu 9, to potvrdíte klávesou Enter a pak, po stisku klávesy Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano, údaje jsou již správně.

  Majetek, Drobnosti, Knihovna, Skartace
  Utěchto software se žádné nastavování sazeb DPH neprovádí.

  Tato informace byla elektronicky zaslána 08.01.2008 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 9.01.2006  dotaz: započítává se i dotace

  Již z několika míst jsem byl dotazován, jak je to s dotací? Započítává se do vzorečku pro určení zálohového , respektive vypořádacího koeficientu? Zopakujme si co říká zákon.

  „zálohový koeficient" (§76 zákona o DPH)

  • Vypočte se z údajů předchozího kalendářního roku jako podíl : TS / (TS + TB).
  • Údaj TS v čitateli představuje sumu tržeb, které jste fakturovali s DPH.
  • Údaj TB je suma tržeb osvobozených od daně (například strava, ubytování žáků, dlouhodobý pronájem tělocvičny).
  • Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru.
  • Je-li výsledek roven 0,95 nebo vyšší, považuje se za 1(plný nárok na odpočet).
  • Je-li výsledek roven 0,04 nebo nižší, považuje se za 0(bez nároku na odpočet).
  1.         V zákoně se tedy jasně hovoří o tržbách. Ne o dotacích. Díky tomu také vychází koeficient cca 0,3. Na vás je pak, abyste při uplatňování DPH na vstupu krátili svůj nárok tímto koeficientem a navíc uplatňovali nárok na odpočet jen u takových nákupů, které hradíte ze svých tržeb a NE z dotací!
  2.         Existuje názor, že do TB se mají započítat i dotace (protože prý dotace, je vlastně jakoby tržba od státu za službu, kterou pro něj vykonáváte, za výukou žáků). Díky tomu by byl koeficient cca 0,05. Pak by se ale měl uplatňovat krácený nárok na všechno - na všechny nákupy, ať je hradíte z tržeb, či dotace. Uplatňovalo by se výrazně menší %, ale u výrazně větší částky = výsledný nárok na odpočet by byl stejný, jako v předchozím případě.
  Jsou tu dvě „ALE".
  3.         Při nákupu za dotační peníze nelze uplatnit odpočet DPH - to říká zákon.
  4.         Koeficient vám může vyjít 0,04 a pak se považuje za 0, tedy neuplatňuje se nárok na odpočet DPH vůbec!
  příklad pro názornost Máme následující výsledky za rok.
  roční výnosy roční náklady
  dotace 12.000.000,- celkem 15.000.000,-
  tržby celkem  3.000.000,- DPH na vstupu celkem 1.870.000,-
  z toho ty s DPH  1.000.000,- z toho to uplatnitelné     340.000,-

  Jednotlivé předchozí varianty pak vyjdou takto (TS = vždy 1.000.000,- Kč)
  varianta popis TB koeficient k DPH výpočet uplatněno
  1. započítávají se jen tržby  3.000.000,- 0.33   340.000,- 0.33 *   340.000,- 112.000,-
  2. i dotace + uplatňuje se na vše 15.000.000,- 0.06 1.870.000,- 0.06 * 1.870.000,- 112.200,-
  3. i dotace + uplatňuje se dle zákona 15.000.000,- 0.06   340.000,- 0.06 *   340.000,-  20.400,-
  4. koeficient = 0 15.000.000,- 0.06= cca 0   340.000,- 0.00 *   340.000,-       0,-

  Myslím, že tento, dle mého zcela zcestný názor, se vylíhl někde na FÚ. Je jasné, že díky tomu, by se částka nárokovaná školami výrazně snížila.

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 10.06.2005účtování plynu a elektřiny

  DOTAZ

  Prosím o zodpovězení tohoto dotazu. Odebíráme plyn ,VČP nám účtují čtvrtletní zálohy, provádějí roční zúčtování. Jedná se o 10 plynoměrů, z toho některé podléhají odpočtu DPH. Jak účtovat správně o zálohách a DPH?

  ODPOVĚĎ

  Účtování plynu či elekřiny je podobné. Dodavatelé vystavují zálohy a provádějí roční (čtvrtletní) zúčtování.
  1. Plynárny vám vystaví Avízo.
  • to není zálohová faktura
  • je to jen výzva (papír), která má sloužit jen k vašemu upozornění, abyste jim odeslali zálohu
  • neobsahuje žádné údaje o DPH
  • pro SW Fakturace Alexo - lze zapsat jako FP a tu dát na příkaz k úhradě
  • v SW MAUS - lze zaúčtovat jako očekávanou dodávku zboží (službu)
  2. Na základě avíza dáte příkaz do banky k zaplacení.
  3. V okamžiku, kdy plynárny peníze obdrží, vystaví vám zálohovou fakturu.
  • papír na kterém bude již rozpis DPH
  • datum zdanitelného plnění je datum vaší úhrady (kdy jim přišly peníze)
  • pro SW Fakturace Alexo - lze opravit rozpis DPH a datumy u již zapsané FP
  4. A teď jsme u neuralgického bodu. Existují dva přístupy, dva názory
    4a záloha je jen záloha
  • tudíž se to nemůže přeúčtovat do nákladů a DPH
  • teprve až přijde faktura s ročním vyúčtování, účtují se všechny částky do nákladů a DPH
  • To ale přináší dvě zásadní úskalí:
   • musí se to stihnout do konce roku (do 25.1.následujícího roku) , protože DPH lze uplatňovat v rámci celého účetního období (roku), ale ne v dalším období (DPH z ledna lze uplatnit v prosinci, ale DPH z prosince nelze uplatnit v lednu následujícího roku). Tedy ta vyúčtovací faktura od plynáren musí přijít na začátku ledna
   • po celý rok vám nenabíhají náklady (nejsou čerpány peníze z příspěvku) - nevíte, jak na tom jste s čerpáním dotace.
    4b proto je daleko rozumnější postupovat takto 5. Až přijde vyúčtovací faktura, účtuje se jen rozdíl mezi tím, co se zaplatilo a co se zaplatit mělo. A to plusově (ještě máte něco doplatit) či minusově (máte přeplatek) do nákladů i DPH.

  10 plynoměrů

  Postupuje se stejně. Je jedno jestli máte 1 čí více plynoměrů. Jen můžete přihlížet k tomu, zda se o DPH bude pro ten který plynoměr účtovat. Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 11.11.2004 DPH obecně

  začátek stránky legislativa - termíny - výrazy

  zákon

  • Legislativu kolem DPH upravuje „Zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty" (viz www.mfcr.cz - / www.cds.mfcr.cz ).
  • DPH je daní, která se uplatňuje u dodávek zboží a služeb. Každý plátce DPH, musí při fakturaci k prodejní ceně zboží („základ daně") přidat DPH, čímž vznikne fakturovaná částka.
  • Zákon vyjmenovává situace, služby a zboží, která jsou osovobozeny od DPH, které se účtují se sníženou sazbou (5%). Vše ostatní spadá do základní sazby (19%).
  • Každý plátce DPH musí být registrován na Finančním úřadu - musí mít „Registraci".
  • Někdo se stává plátcem DPH dobrovolně, jiný (většína) povině (mají minimálně za rok (stačí i 1 měsíc) tržbu minimálně 1.000.000,- Kč).
  • Plátci jsou čtvrtletní či dobrovolně měsíční (v příslušné formě musíte vydržet minimálně 5 let).
  • Vždy cca do 25.následujícího měsíce odevzdá plátce přiznání za uplynulé čtvrtletí.
  • V přiznání se vyčíslí, jak velké DPH jste zaplatili na VSTUPU (kolik z něj si můžete uplatnit vůči FÚ a kolik jste dostali na VÝSTUPU. Rozdíl mezi těmito údaji (VÝSTUP - VSTUP) říká, jakou máte daňovou povinnost (kladný výsledek / to musíte zaplatit FÚ), či naopak, jaký máte odpočet (záporný výsledek / kolik vám FÚ pošle na váš účet). POZOR! Je jedno, zda vám odběratel skutečně zaplatil či nikoliv. Rozhodující je to, že došlo k zdanitelnému plnění.
  • Při fakturování služeb a zboží, které nejsou osvobozeny od DPH, musíte k základu přičíst i příslušné DPH. Toto DPH ve svém důsledku vámi jenom projde, nejsou to vaše peníze. Vy je odevzdáte státu. Pokud je váš odběratel také plátcem DPH, je mu jedno, že celková částka, kterou platí, bude vyšší než dříve, protože on si toto navýšení uplatní u státu. Není-li však plátcem DPH, služba se pro něj právě o to DPH zdraží.

  čínnost

  • Existují činnosti, které jsou osvobozeny od DPH (například vše co máte v hlavní činnosti).
  • U příspěvkových organizací existuje termín „vedlejší činnost". To je ta činnost, která se dříve nazývala „vedlejší" později „doplňková" a nyní „ekonomická". Tedy činnost, která není dána vaší zřizovací listinou a na kterou musíte uplatnit DPH. Patří sem i strava pro zaměstnance a cizí strávníky.
  • Z pohledu DPH je lepší rozlišovat činnosti jinak:
   • hlavní - osovobozeno od DPH - hrazeno z dotací, provoz školy (teorie + praxe), produktivní činnost žáků
   • plně hospodářská - všechny tržby jsou zatíženy DPH - pak je plný nárok na odpočet (takové činnosti se u příspěvkových organizací vyskytují jen vyjímečně - např. svářecí kurzy, které se dělají jen pro cizí)
   • kombinovaná - část produkce se fakturuje s DPH a část bez. Typyckým příkladem je Kuchyň.

  výrazy

  • VSTUP (daňové doklady na vstupu) - to co platíte vy (faktury přijaté, výdej z pokladny k úhradě nákupů v hotovosti)
  • VÝSTUP (daňové doklady na výstupu) - co vám platí odběratelé (faktury vydané, pokladní příjmy).
  • DATUM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ - kdy byla práce vykonána, zboží dodáno. Toto datum je rozhodným datem, pro zařazení na příslušné daňové přiznání.
  • Daňové identifikační číslo (DIČ) - tvoří označení státu „CZ" a IČ (identifikační číslo) (respektive u OSVČ rodné číslo. (např. je-li IČ="00012345", pak je DIČ= „CZ00012345").
  • Daňový doklad - musí obsahovat kdo, komu (IČ, DIČ, název, adresa), co, kdy (datum zdanitelného plnění) a za kolik (jednotková cena, základ, DPH , celkem) fakturuje.
  Zavřít

  začátek stránky DPH na VSTUPU

  DPH na VSTUPU

  Není pravda, že pro vás nyní budou všechny práce a zboží o DPH levnější. Uplatnění DPH na vstupu může mít čtyři podoby.
  • dodavatel není plátce DPH - není co uplatňovat (teoreticky by všichni dodavatelé, pokud vám účtují DPH měli doložit, že jsou plátci DPH, což se v praxi ale nedělá, protože všichni by nedělali nic jiného než, že by posílali kopii svého přihlášení k DPH )
  • plný nárok na odpočet - dodávka se týká výhradně činností, které nejsou osvobozeny od DPH (vedlejší činnost) - uplatňuje se nárok na celé DPH
  • bez nároku na odpočet - dodávka se týká výhradně činností, které jsou osvobozeny od DPH (hlavní činnost) - pak nelze uplatnit nárok na odpočet DPH vůbec
  • krácený nárok - dodávka se týká obou dvou činností, pak uplatníte DPH jen částečně (kráceno koeficientem). To bude asi váš častý případ (energie, úklid, telefony, potraviny, služby atp.). Tento způsob krácení bude uplatňován u všech faktur, které jste dosud dělili na hlavní a vedlejší činnost. Navíc k tomu přibudou faktury za potraviny, neboť i strava zaměstnanců musí být zatíženo DPH.

  Krácení nároku

  • Využití „kráceného nároku" bude asi častý případ ve vaší praxi. Týká se to všech případů, kdy se placená služba či zboží týká jak hlavní, tak i vedlejší činnosti. Z DPH si budete moci u FÚ uplatnit jen něco. Jak velká část to bude, upravuje „koeficient".
  • V průběhu roku používáte ke krácení tzv. „zálohový koeficient" (§76 zákona o DPH). Ten se vypočte z údajů předchozího kalendářního roku jako podíl : TS / (TS + TB).
  • Údaj TS v čitateli představuje sumu tržeb, které jste fakturovali s DPH. Teď, když s DPH začínáte, se jedná o tržby, které by se fakturovali s DPH (tržby z vedlejší činnosti a za stravu zaměstnanců a cizích strávníků).
  • Údaj TB je dle zákona, cituji: „součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně uvedených v §75 odst. 1, popřípadě upravený podle odstavce 3. Do součtu částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně se pro účely tohoto ustanovení započítávají také přijaté platby, pokud z těchto přijatých plateb plátci vznikla povinnost přiznat daň podle §21 odst. 1."
  • Určitě do TB nepatří: prodej dlouhodobého majetku, příležitostný převod nebo nájem pozemků a finanční činnosti (které ale stejně asi nemáte). Také sem nepatří přímá dotace (mzdy a související), protože mzdy se vůbec DPH netýkají.
  • A co vše do TB patří? Určitě suma tržeb osvobozených od daně (například strava, ubytování žáků, pronájem tělocvičny).
  • Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru. Je-li výsledek roven 0,95 nebo vyšší, považuje se za 1 (plný nárok na odpočet).
  • Po skončení kalendářního roku provedete vypořádání nároku na odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného kalendářního roku. Vypočte se „vypořádací" (skutečný) koeficient. Pokud jste si uplatnili více než jste mohli, vrátíte rozdíl FÚ. V opačném případě jej naopak u FÚ uplatníte (to vše na přiznání za IV.čtvrtletí roku).
  • Tento vyrovnávací koeficient se stává zálohovým koeficientem na další rok.
  Zavřít

  začátek stránky jak postupovat vůči FÚ - směrnice

  vnitropodniková směrnice

  Na začátku je nutno sestavit vnitro-podnikovou směrnici, ve které si stanovíte a vysvětlujícím popisem doložíte co všechno se týká jak hlavní tak i vedlejší činnosti. V předpisu vyjmenujete, které činnosti provozujeme, a u kterých se DPH vůbec nebude účtovat (fakturovat a uplatňovat) u kterých se bude uplatňovat 100% a u kterých kráceně.
  • Je jasné, že vaším zájmem je uplatnit si u FÚ co možná největší odpočet DPH. FÚ si zase hlídá, abyste si uplatnili co možná nejméně. Koeficient ovlivnit nemůžete, ten vám vyjde. A uvidíte sami, že vám vyjde velice nízký (0,1-0,3 / 10% - 30%).
  • PŘÍKLAD : je-li vám za rok fakturováno dodavateli cca 8 mil., pak je celkové DPH na vstupu cca 1 mil. A vy si z něj můžete maximálně uplatnit cca 100.000,- Kč. Ve skutečnosti ještě míň, protože řada dodávek se týká jen hlavní činnosti a tam si nemůžete uplatnit nic. Vaší snahou by tedy mělo být užít krácený odpočet u co možná nejvíce faktur, které by třeba na první zdání měly být jen na hlavní činnost (tedy bez nároku na odpočet).
   • Mazi takové faktury (případně alspoň částečně) patří - energie, voda, otop, úklid atp.
   • poskytujete-li stravu zaměstnancům či cizím pak - potraviny, nádobí, spotřebiče v kuchyni
   • opravy a servis provozů, které jsou využívány na oba účely
   • počítače, software, internet, a s tím související služby (neboť počítače a software v ekonomickém úseku jak na hlavní, tak i vedlejší činnost)
   • poskytujete-li ubytovací služby cizím , pak - lůžkoviny, praní, vybavení pokojů
   • např. autoservis, kde děláte servis jak v hlavní tak i ve vedlejší činnosti, pak - materiál, stroje, nářadí
  • Pro dělené faktury (energie) určete procentní podíl na (hlavní a ekonomickou činnost - např. 80% / 20%) s vyjasnením, jak jste k tomuto podíliu dospěli.
  Vnitropodnikovou směrnici projednejte s FÚ. On ji sice nepotvrdí, ale můžete si zapsat, že jste ji dne toho a toho s FÚ projednali a že FÚ neshledal žádné nesrovnalosti ani nevyslovil žádné námitky. Pak také směrnici zašlete na KÚ, ať to tam mají (nejspíše se také k tomu nevyjádří, ale ať to tam je). Zavřít

  začátek stránky 10.11.2004 jednotlivé software a DPH (kódy DPHJ proúčtování)

  začátek stránky sklad (SW Skladník)

  obecně

  • Budete-li sklad (např. materiálu) používat jen pro hlavní činnost, můžete dávat na sklad zboží včetně DPH
  • Jinak evidujete zboží na skladě bez DPH.
  • Stávající zásobu můžete přecenit (snížit o DPH) o toto uplatnit, jako nárok na odpočet DPH na prvním daňovém přiznáníu FÚ. Zboží ale musí být nakoupeno maximálně před rokem a musí být od plátce DPH
  • Ale protože sklad nejspíše použijeme pro činnosti kombinové, pak jen kráceně zálohovým koeficientem.

  software

  • Nejdříve si musíte nastavit, že jste plátci DPH (volba Nastav - DPH, Kč). To lze udělat jen po měsíční uzávěrce, kdy nejsou evidovány aktuální výdeje či příjmy.
  • Zkontrolujte, zda máte správně nastavené sazby DPH (volba Nastav - Nastavení parametrů - Parametry programu).
  • Následně můžete provést přecenění skladu (volba Uzávěrka - Nastavení počátečních stavů - Mimořádné přecenění skladů).
  • Pokud program používáte pro evidenci zakázek a provádíte vyúčtování zakázek, bude program na faktuře vždy uvádět DPH. Zda se má (a jak) účtovat k materiálu a pracem DPH zadáte individulně pro každou definovanou činnost ve volbě Nastav - Seznamy,číselníky - Činnosti
  Zavřít

  začátek stránky sklad potravina + kuchyň + jídelna (SW Kuchyňka)

  obecně

  • Na sklad potravin se zapisují potraviny bez DPH.
  • Případné přecenění provedete stejně jako u SKLADU a v software Skladník.
  • Zaměstnancům a cizím strávníkům účtujete stravu včetně DPH. Žákům bez DPH.
  • Zákonodárci se u stravy lehce vyřádili. Strava konzumovaná v jídelně je zatížena 19%. Pokud si ji však zákazník odnese ve vlastní nádobě ke konzumaci jinam (domů či na své pracoviště), pohlíží se na jídlo jako na potravinu a tak je zatížena jen 5%. To lze ještě rozumně sledovat u cizích firem, které si berou X porcí do várnice. Ale u strávníků, kteří si něco snědí a něco odnesou, téměř nelze provést rozumné vyúčtování.
  • Sledování provaru bude sice složitější ale možné. Do něj se totiž musí započít i neuplatněná část DPH za nakoupené potraviny. Např. za měsíc celkem: fakturováno za nakoupené suroviny 105.000,- / základ 100.000,- prošel přes sklad do výdeje / z 5.000,- DPH uplatněno zálohovým koeficientem 0,25 jen 1.250,- Kč / zbývajících 3.750,- se musí promítnout do provar.

  software

  • Nejdříve si musíte nastavit, že jste plátci DPH (volba Nastav - Nastavení parametrů - DPH).
  • To lze udělat jen po měsíční uzávěrce, kdy nejsou evidovány aktuální výdeje či příjmy.
  • Zkontrolujte, zda máte správně nastavené sazby DPH (volba Nastav - Nastavení parametrů - Parametry programu).
  • Následně můžete provést přecenění skladu (volba Sklad - Nastavení počátečních stavů - Mimořádné přecenění skladů).
  • Ve volbě Kuchyň - Denní uzávěrka - Způsob výpočtu provaru si nastavete metodu 10 a zadejte koeficient. Díky tomu program automaticky promítá do provaru neuplatněnou čásat DPH za nakoupené suroviny.
  • Pro každou cenovou skupinu lze nastavit samostatně sazbu DPH, která se účtuje v ceně za stravu. Tím lze vyřešit problematiku dvojí sazby DPH za jídlo snědené v jídelně a jídlo vydané do kastrůlků. Ve volbě Plachta - Odběratelé podle ceny -Skupiny strávníků v údaji DPH% si můžete zadat s jakou sazbou DPH se strávníkům účtuje strava.
  • Zavřít

  začátek stránky investice + majetek (SW Majetek)

  Rozhodující pro vlastní evidenci je z jakých peněz a k jakému účelu jste dlouhodobý majetek zakoupili. Když:
  • z dotace - nemůžete si uplatnit DPH - pořizovací cena = celková fakturovaná částka
  • z vlastních peněz na hlavní činnost - nemůžete si uplatnit DPH - pořizovací cena = celková fakturovaná částka
  • z vlastních na ryze vedlejší činnost - můžete si uplatnit DPH 100% - pořizovací cena = základ
  • z vlastních peněz na kombinovanou činnost - můžete si uplatnit jen část DPH (kráceno zálohovým koeficientem) - pořizovací cena = základ + neuplatněná část DPH
  • ze sdružených prostředků = z vlastních peněz (např.40%) a z dotace (60%) a to na ryze vedlejší činnost - můžete si uplatnit jen část DPH (40%) - pořizovací cena = základ + 60% DPH
  • ze sdružených prostředků = z vlastních peněz (např.40%) a z dotace (60%) a to na na kombinovanou činnost - můžete si uplatnit jen část DPH (40%)(kráceno zálohovým koeficientem) - pořizovací cena = základ + 60% DPH + neuplatněná část DPH
  • Software „MAJETEK" s tím umí pracovat. Není nutné v něm cokoliv měnit, či nastavovat.
  Zavřít

  začátek stránky pokladna (SW Pokladna)

  nastavení

  Nejdříve si v software Pokladna nastavete, jak se má program chovat:
  • zkontrolujte si zda máte správně nastavené sazby DPH - Nastavení - Parametry programu .
  • ve volbě Nastavení - Jak dělat doklady - Zapisovat rozpis DPH (musí být označení, že ano (.) u volby 9.ano (není-li, stačí když stlačíte klávesu „9", tím se označí, že ano. Zbytek údajů proskáčete šipkou dolu a na dotaz odpovíte že ANO).
  • zkontrolujte si nastavení ve volbě Nastavení - Základní nastavení:
   • syntetické i analytické účty pokladny (261) a DPH (343).
   • a to případně zvlášť pro 5 i 19% (a dokonce zvlášť pro příjmové a pro výdajové doklady (ale to nemá logiku, protože pro rozlišení o jaké DPH jde (sazba / vstup - výstup / plný - krácený) se v účetnictví MAUS užívá kód DPH (310, 311, 315, 316, 100, 210, 215, 531).
   • zda se účet pokladna a DPH váže s činností 10.>U textu GENEROVAT "NATVRDO" ČINNOST jsou dva poddotazy. U účtu pokladny (261) / u účtu DPH (343). Pokud se mají tyto účty vždy vázat s hlavní činností (což asi mají) pak do okýnek zapište 10. Není-li tomu tak, pak nechte tato okénka nevyplněná.
  • ve volbě Nastavení - Seznamy, číselníky - 4.Činnosti si nastavete, jak se u té které činnosti uplatňuje nárok na odpočet. Zda plně (P) či kráceně (K).

  zpracování dokladů

  Při vlastním zápisu dokladu postupujete následovně:
  • zadáte celkovou částku dokladu a účel dokladu (tak jako dosud)
  • je-li doklad bez DPH, či je svázán s činností u které se DPH neuplatňuje pak je to vše
  • je-li s DPH, zadáte základ + vlastní DPH
  • je-li na dokladu jen jedna sazba DPH můžete použít F3 či F4 k automatickému výpočtu základu a DPH
  • chcete-li rozúčtovat doklad, pak rozúčtováváte jen základ - DPH se rozpočítá k jednotlivým základům zcela automaticky
  Zavřít

  začátek stránky evidence faktur (SW Fakturace Alexo)

  nastavení

  Nejdříve si v software Fakturace Alexo nastavete, jak se má program chovat:
  • Zkontrolujte si zda máte správně nastavené sazby DPH - Nastavení - Parametry programu .
  • Ve volbě Nastav - Obsah faktury si zvolte (označit hvězdičkou) možnost Text, částka, DPH.

  zpracování

  • U faktur přijatých vyplňujete nabízené údaje o DPH.
  • U faktur vydaných vypňujte základ a % sazbu DPH - DPH v Kč a celková částka se vypočte automaticky.
  Přehled dokladů a jejich DPH získáte nejlépe tak, že si vyberete jen doklady, které vás zajímají a za ně si necháte vytisknout příslušnou sestavu.
  • Výběr - ve volbě výběr seznamu dokladů - např. podle data zdanitelného plnění a pak následně volba "Ukaž".
  • Sestava - F6 - Přehledy - DPH.

  Ti z vás, kteří používají také software „Pokladna" mají jedinečnou možnost sestavit a vytisknout tzv. Seznam daňových dokladů. Tento seznam některé FÚ požadují při daňových kontrolách. Jedná se o chronologický (setříděno podle data dokladu) seznam všech dokladů na nichž je účtováno DPH (ať již faktury či pokladní doklady).
  • Daňové doklady jsou číslovány vlastní číselnou řadou.
  • V seznamu je uvedeno o jaký doklad se jedná (faktury, pokladny) číslo dokladu , partner, účel a finanční náležitosti.
  • Pokud tento seznam dokladů budete požadovat musíte postupovat následovně.
   • v software Pokladna proveďte Obsluha - Export - Fakturace Alexo - tím si vytvoříte disketu s požadovanými daty,
   • v software Fakturace Alexo proveďte Obsluha - Import - Pokladna - tím se načtou data z diskety
   • ve volbě Peníze - DPH - Nové období - zadejte, jaké období vás zajímá,
   • v Peníze - DPH - Vstup - odkontrolujte doklady na vstupu (vyřadit ty, které tam nepatří, případné doplnění dodavatele u pokladních dokladů), v Peníze - DPH - Doklady na výstupu - doklady výstupu,
   • v Peníze - DPH - Tisk - vytiskne přehled dokladů za zvolené období + rekapitulaci DPH,
   • v Peníze - DPH - Roční rekapitulace - vytiskne přehled dokladů celého roku + rekapitulaci DPH,
  Zavřít

  začátek stránky finanční účetnictví (SW MAUS)

  nastavení

  • ve volbě Servisní - Status - na nabízené záložce Status - Cyklus DPH - nastavte Čtvrtletní.
  • a dále ve stejné volbě, ale na záložce Parametry 2 nastavte, že se má vnitropodnikové sledování rozpočtových údajů provádět na účtech třídy 5+6
  • na stejné záložce zadejte hodnotu zálohového koeficientu
  • ve volbě Účtový rozvrh - 1.Aktualizace - 2005 - 2.Činnosti ve sloupečku DPH zadejte "A" u všech činností
  • zkontrolujte ve volbě Účtový rozvrh - 1.Aktualizace - 2005 - 1.Analytika zda u patřičných účtů jsou ve sloupečku "PH" uvedeny správné hodnoty (měly by být)
   • u účtů třídy 0,1,2,5 - "M" - daňový odpočet
   • u účtů třídy 6 - "D" - daňová povinost
   • u účtů 343 - "A" - zúčtování daně
   • u ostatních účtů - nic (mezera)

  kódy DPH

  Při účtování DPH se používají kódy, které odpovídají jednotlivým řádkům daňového přiznání. Nejčastěji používané kódy jsou:
  • na vstupu
   • 310 - základní sazba - plný odpočet
   • 311 - základní sazba - krácený odpočet
   • 315 - snížená sazba - plný odpočet
   • 316 - snížená sazba - krácený odpočet
   • 305 - 2. snížená sazba - plný odpočet
   • 306 - 2. snížená sazba - krácený odpočet
   • 100 - bez DPH
   • 998 - zúčtování s finančním úřadem
   • 999 - není daňový doklad
  • na výstupu
   • 210 - základní sazba 19%
   • 215 - snížená sazba 5%
   • 531 - bez DPH
   • 998 - zúčtování s finančním úřadem
   • 999 - není daňový doklad
   • kódy na 900 nevstupují do daňového přiznání
  Kód 999 se užívá u všech situací, kdy nechceme nijak ovlivňovat daňové přiznánáí. Například při účtování výdeje ze skladu. Zavřít

  začátek stránky 22.06.2005 příklady účtování

  (ve všech dále uvedených příkladech předpokládáme, že jsme plátci DPH, zálohový koeficient je = 0,20, a rozpočtové identifikace (zdroj, paragraf, položka) účtujeme na účtech třídy 5 a 6.)

  začátek stránky náklady

  náklad je jen na vedlejší činnost

  • praní ubrusů po svatbě - (faktura = 119,- / základ=100,00 / 19%DPH=19,-)
  • svatby pořádáme v rámci vedlejší ekonomické činnosti 92) - plný nárok na odpočet
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     557     119,00 faktura č. 557 za praní
  518 32 90 90   90 310 100,00   základ DPH
  343   10       310 19,00   DPH

  náklad je jen na hlavní činnost

  nákup atlasů - není nárok na odpočet - i když 19% DPH je faktuře vyčísleno - (faktura = 119,- / základ=100,00 / 19%DPH=19,-)
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     558     119,00 faktura č. 558 za atlasy
  501 12 10 1 N 3123 5135 100 119,00   základ + DPH

  nákup na kombinovanou činnost

  nákup potravin do skladu kuchyně - krácený nárok - (faktura = 1050,- / základ=1000,00 / 5%DPH=50,-)
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     987     1050,00 faktura č. 987 za potraviny
  112 40 10       316 1000,00   základ DPH
  343   10       316 50,00   DPH

  složené faktury

  • faktura za plyn - (faktura = 11.900,- / základ=10.000,- / 19%DPH=1.900,-)
  • týká se jak vedlejší (VČ 91 + VČ 92), tak i hlavní činnosti (škola + kuchyň + ubytovna)
   • u školy - středisko 1 - (50% z faktury) není nárok na odpočet
   • u ubytovna - středisko 2 - (20%) není nárok na odpočet
   • u kuchyně - středisko 4 - (15%) je nárok na krácený odpočet
   • u VČ 91 (10%) je na krácený odpočet
   • u VČ 92 (5%) je plný nárok
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     512     11900,00 faktura č. 512 za plyn
  502 3 10 1 N 3123 5153 100 5950,00   50% na školu
  502 3 10 1 N 3123 5153 100 2380,00   20% na ubytovnu
  502 3 10 4 X 3123 5153 311 1500,00   základ z 15% na kuchyň (1785,-)
  343   10       311 285,00   DPH k základu na kuchyň
  502 3 91 91     311 1000,00   základ z 10% na VČ 91 (1190,-)
  343   10       311 190,00   DPH k základu na VČ 91
  502 3 92 92     310 500,00   základ z 5% na VČ 92 (595,-)ň
  343   10       310 95,00   DPH k základu na VČ 92

  Zavřít

  začátek stránky sklad

  sklad je určen jen na hlavní činnost

  Zboží na skladu se eviduje včetně DPH - například sklad ochranných oděvů.
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     15     1190,00 faktura č. 15 za ochranou obuv
  112 10 10       100 1190,00   celá fakturovaná částka (základ + DPH)

  sklad je určen jen na vedlejší činnost

  Zboží na skladu se eviduje bez DPH - například elektrody pro svářecké kurzy, které děláme jen pro cizí - plný nárok na odpočet.
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     89     1190,00 faktura č. 89 za elektordy
  112 25 93       310 1000,00   základ DPH
  343   10       310 190,00   DPH

  sklad je určen jak na hlavní tak i vedlejší činnost - krácený nárok

  Nákup potravin do skladu kuchyně (faktura = 1.050,- / základ=1000,- a 5% DPH= 50,- ). Protože suroviny jsou užity jak k činnosti u které se fakturuje s DPH (zaměstnanci a cizí strávníci), tak k činnosti, která je od DPH osvobozena (žáci), musí být suroviny na sklad přijaty bez DPH. DPH na vstupu pak musí být evidováno jako krácený nárok.
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  321 1 10     987     1050,00 faktura č. 987 za potraviny
  112 40 10       316 1000,00   základ DPH
  343   10       316 50,00   DPH

  přecenění skladu - uplatnění DPH do daňového přiznání

  Uplatnit DPH lze u všech zásob, které splňují podmínky:
  • jsou nakoupeny maximálně rok před tím než se stáváte plátci DPH
  • jsou nakoupeny od plátce DPH
  • oboje musíte být schopni dokladovat
  příklad:
  aktuální stav skladu 11.900,- (základ= 10.000,- / DPH= 1.900,-)
  1.) Je-li to na skladě, kde se upatňuje zálohový koeficient
  • koeficient =0,2
  • uplatňované DPH= 0,2 * 1.900,- = 380,-
  • neuplatněné = 1.520,-
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  112 40 10       999   1900,00 celé DPH
  343   10       999 1520,00   neuplatněná část DPH
  343   10       570  380,00   uplatněná část DPH

  2.) Je-li to na skladě, kde se neupatňuje zálohový koeficient - celé DPH se uplatňuje u státu
  SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal poznámka
  112 40 10       999   1900,00 celé DPH
  343   10       570 1900,00   celé DPH

  Zavřít