klikněte na požadované téma

skrýt začátek stránky 10.5.20185 GDPR - ochrana osobních údajů

PDF dokumenty ke stažení stran velikost (MB)
vysvětlující popis, co to je GDPR 4 0.1
vzor Interního systému GDPR (základní manuál jak organizace naplňuje principy GDPR) 25 0.5
tzv. Listy GDPR k jednotlivým software 8 0.2
seznam údajů zpracovávaných v jednotlivých SW 10 0.2
ukázka tisku obsahu údajůzpracovávaných v SW pro konkrétníh subjekt 10 0.2
vzor protokolu o mimořádné situaci z pohledu GDPR 5 0.2

obecně

 • co je GDPR
 • nařízení č. 2016 / 679 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o ochraně dat fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
 • GDPR (General Data Protection Regulation) je právní předpis, který přijala Evropská unie a tudíž je závazný pro všechny členské země EU, tudíž i pro Českou republiku
 • toto nařízení zpracovává legislativu o ochraně osobních údajů fyzických osob, které jsou definovány zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • termín
 • nejpozději do 25.5.2018
 • cíle normy
 • nařízení je primárně zaměřeno na ochranu osobních údajů před zneužitím organizací podnikajících v kyberprostoru
 • ale v konečném důsledku dopadá na všechny firmy a jednotlivce, kteří zpracovávají osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, žáků

Interní systém

Nemáte-li dosud vypracovaný Interní systém GDPR, pak se při jeho sestavení můžete nechat inspirovat naším vzorem. Budete-li chtít, můžeme takový Interní systém pro vás vytvořit, podle vašich skutečných podmínek. Smluvní cena je 5.000,-. Je jasné, že některé údaje, které jsou potřeba do Interního systému, neznáme a vy nám je budete muset vyplnit do formuláře.

dodatek ke smlouvě

 • připravili jsme dodatek ke Smlouvě o poskytování navazujících služeb, jako nutnou reakci zavedení nařízení GDPR
 • dodatek
 • vymezuje naše povinnosti jako dodavatele
 • ale také určuje, co vy, jako tzv. zpracovatelé osobních údajů, máte v software za nástroje k tomu, abyste mohli provádět bezpečné zpracování osobních údajů
 • "vytyčuje hranice" v dosud ne plně definovaném území, kdy se práce uživatele střetávala s prací dodavatele, zejména v situacích jako je vzdálená správa, posílání vzorku dat k servisu atp.
 • to vše dle požadavku jednoznačnosti požadovaného výše citovaným nařízením
 • poslali jsme jej našim uživatelům českou poštou ve dvou vyhotoveních

nové verze software

 • došlo k systematizaci evidovaných údajů
 • díky tomu lze prezentovat a tisknout protokoly o evidovaných údajích
 • ne všechny údaje zpracovávané v SW jsou totiž nutně osobními údaji
 • a už jen velmi málo z nich jsou tzv. citlivými osobními údaji
 • často zmiňované rodné číslo není citlivým osobním údajem, ale je jasně osobním údajem, protože jednoznačně detekuje konkrétní fyzickou osobu
 • vy už v SW nemusíte určovat, který údaj je jaký, jaký je jeho význam, a proč je vlastně zpracováván
 • to jsme už udělali
 • díky tomu v SW najdete ve funkci Obsluha - O počítači - GDPR tyto možnosti:
 • prezentovat a vytisknout protokol o v SW evidovaných údajích, který je součást Interního systému
 • v němž je pro každý sledovaný údaj uvedeno:
 • ve kterém souboru je uchováván, jeho význam, je-li osobním, či citlivým údajem
 • typ: znakový/ numerický /datový, počet znaků
 • důvod proč je evidován: zákonný / z potřeb organizace / pro potřeby SW
 • zda je tzv. nevymazatelný, protože by tím byla porušena integrita dat SW a ten by neplnil svou funkci
 • kdy byl (pokud byl) údaj vymazán všem subjektům, jako nepotřebný a nadbytečný
 • že byl (pokud byl) údaj vymazán hromadě u některých subjektů
 • vytisknout tzv. List GDPR (souhrnná informace o SW a zpracovávaných údajích a postupech)
 • vytisknout protokol
 • o aktuálním stavu evidovaných osobních údajů konkrétního subjektu
 • o mimořádné situaci, kdy měla třetí osoba přístup k osobním údajům ( fyzická přítomnost u PC / vzdálená správa k SW / odeslání dat SW firmě z důvodu servisu)
 • vytisknout
 • 4 stránky informací o GDPR
 • vzor Interního systému GDPR
 • prezentovat a tisknout protokol všech zrealizovaných výstupů (sestavy, data, e-maily) (co, kdy, kdo, jaké údaje, za které subjekty)
 • vymazat
 • údaje, které jsou evidovány, ale nejsou pro vlastní výkon nutné (všem / vybraným)
 • údaje subjektu, který si nepřeje, aby o něm tyto informace byly evidovány
 • celý záznam subjektu, který si nepřeje, aby byl evidován

skrýt začátek stránky 3.9.2005 přihláška žáků k NP u ČSSZ

obecně

S účinností od 1. července 2005 vzniká registr pojištěnců důchodového a nemocenského pojištění. který vede Česká správa sociálního zabezpečení. V souvislosti s registrem ČSSZ požaduje na všech školách v ČR, aby mimo svých zaměstnanců provedli také přihlášení žáků nastoupivších k 1.9.2005. Všechny informace jsou o tomto údajně uvedené na webových stránkách ČSSZ na adrese www.cssz.cz (podívejte se).

nahrání nové funkce

Do software Fakturace Alexo verze 3.05 jsme přidali s tím související funkci :"TVORBA HROMADNÉ PŘIHLÁŠKY ŽÁKŮ K NEMOCENSKÉMU POJIŠTĚNÍ PRO ČSSZ". Bohužel, i když na to všichni čekáte, nejedná se tedy o zcela novou verzi, ale jen o vylepšení té stávající. Proto také spuštění této funkce není tak úplně standardní.
K nahrání nové funkce dvě možnosti.
1. Provést si opravu pomocí CD-ROM, který jsme poštou rozesílali 4.9.2005. Vložíte CD-ROM do svého PC. Po zobrazení menu volíte Fakturace Alexo a následně OPRAVA NA VERZI. Po provedení opravy volíte Zpět a Konec pro ukončení práce s CD. Není-li na vašem PC CD mechanika, použijte CD-ROM na počítači, kde je , vytvoříte si opravnou disketu, a tu použijete na svém počítači. Vložte ji do PC, přepněte se na ni příkazem A: a pak spustíte opravu příkazem DXOPRAV (je-li program instalován standardně C:\DATAX\ALEXO - není-li pak např. DXOPRAV D: SOFT\MOJE
2. Nebo si jen zkopírovat do adresáře, kde máte instalován software Fakturace Alexo (standard je - C:\DATAX\ALEXO) 4 soubory (EMAIL.FXP, SPZMENY.FXP KALKULA.FXP, CISOKR.FXP), které jsme elektronicky (e-mailem) rozesílali také 4.9.2005.

spuštění funkce

Celá funkce je ukryta pod kalkulačkou. Proto ji musíte v programu Fakturace Alexo vyvolat stisknutím klávesy F10. Tím se kalkulačka zobraz, tak jako dřív. Jen teď bude mít v sobě další funkci. Dalším stiskem F10 se dostanete právě k tvorbě PŘIHLÁŠKY.

jak postupovat

Nejdříve se musí provést správný výběr žáků + zadání některých důležitých údajů.
 • Mezní datum (od-do) - žáci se do hlášení vybírají dle data nástupu.
  • Tak a hned tady si nejsem zcela jist jak to má být.
  • mají-li se hlásit všichni vaši žáci, musíte mez zadat širokou např.1.9.1990-1.9.2005
  • mají-li se hlásit jen žáci, kteří nastoupili k 1.9.2005, pak zadáte 01.09.2005 -01.09.2005
  • v každém případě Datum "do" musí být září 2005
 • Variabilní symbol vaší organizace u ČSSZ - to zná ekonom, či mzdová  účtárna.
 • Kód okresu podle číselníku (nabídka na F1 je tříděna podle názvu okresu.
Program vybere žáky a prověří o nich evidované‚ údaje. Některé‚ nevyplněné‚ si sám doplní (obec narození), ale nemáte-li u žáků adresu, nemá asi smysl pokračovat. Ty, co nemají rodné číslo, či datum narození vám rovnou nabídne k opravě. Budete-li chtít, můžete některé žáky z přehledu vyřadit. Nakonec program vygeneruje soubor SPZMENY.XML a MO.CVS, které se předají na ČSSZ.
Vyrobíte-li soubor SPZMENY.XML, pak při opakovaném spuštění (Kalkulačka a F10) se program nejdříve dotáže co s tím souborem chcete dělat (tisknou / disketa / e-mail), respektive , zda má vyrobit nové hlášení pro nové období.

jak se soubor předá na ČSSZ

A tady mám také nejasno.
Pochopil-li jsem vše na WEB stránkách ČSSZ správně (a otevřeně přiznávám, že tomu tak být nemusí), pak odeslání souboru elektronicky není žádný HUMOR. Elektronický podpis, registrace, zprostředkování prověřenou a registrovanou firmou. To vše, se mi zdá, by musel člověk udělat, aby jim to mohl poslat přímo. To já, ale řešit moc nechci a ani nemám. Program proto nabízí kompletní možnosti:
 • tisk sestavy
 • odeslání souborů e-mailem (máte-li dostupný internet ze svého PC, pak jen musíte zadat adresu příjemce)
 • uložit soubory na disketu
Doporučujeme poslat na místně příslušnou pobočku ČSSZ tiskovou sestavu+disketu. My jsem to za zaměstnance udělali také tak.

Alexo Staniševský Zavřít

skrýt začátek stránky 29.3.2005 vyhláška MŠMT ČR č.107/2005 Sb. z 25.3.2005 (o školním stravování)

Mění se Spotřební koš a limity finančních normativů

Vyhláška číslo 107/2005 Sb. z 25.3.2005 (o školním stravování) vydaná MŠMT ČR přináší dvě novinyky:

Upraveny normy pro "Spotřební koš"
Zpřísnění některých norem pro výpočet "Spotřebního koše" (např. zvětšuje zeleninu a ovoce). Tyto změněné normy jsou zapracovány v nové verzi software Kuchyňka 22(12).18.

Stanovuje mezní finanční normativy
Nové hranice finančních normativů na stravu si musíte porovnat se svojí skutečností. Nemyslím, že by se někdo do těchto limitů nevešel.
jídlo minimum maximum
snídaně 7,50 12,00
dopolední svačina 5,00 8,50
oběd 16,00 26,00
odpolední svačina 3,50 4,50
večeře 14,00 24,00
Celkem celodenní 46,00 75,00
II.večeře 7,00 11,00
zdroj: MŠMT ČR Zavřít

skrýt začátek stránky 29.3.2005 vyhláška MF ČR č.84/2005 z 28.3.2005 (o nákladech na stravování)

Vše zůstává tak, jak bylo

Vyhláška číslo 84/2005 Sb. (vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky) vydaná MFČR dne 28.2.2005 jasně uvádí, že zaměstnanci, stejně jako žáci, hradí pouze normativ.
Není vůči nim uplatňována režie. Tedy vše zůstává při starém.
Z toho snad vyplývá, že stravování zaměstnanců od 1.3.05 je stejné, jako bývalo před 1.1.2005 - kdy začal platit nový školský zákon. Ty dva měsíce, kdy to mělo být jinak by kontrola měla údajně prominout, pokud se postupovalo stále stejně.
Alexo Staniševský Zavřít