začátek stránky 11.2.2005software MAJETEK

Evidence hmotného a nehmotného dlouhodobě odepisovaného majetku. Od pořízení, uvedení do provozu, přes odpisy (účetní i daňové) až k vyřazení.
Vše se hlídá a kontroluje.
cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 3.xx
 • plná evidence o nehmotném a hmotném dlouhodobě odepisovaném (investičním) majetku
 • operativní i podpůrná analytická účetní evidence majetku
 • evidován nejen aktuální stav, ale i celý vývoj evidence (kde, kdo a jak)
 • u odepisovaného majetku se propočítávají účetní odpisy každý měsíc a daňové odpisy jedenkrát ročně
 • majetek vyřazený během roku zůstává k dispozici k roční uzávěrce (pro daňové odpisy do daňového přiznání)
 • inventury, výběry, sumáře, výpisy a uživatelem definované sestavy a tabulky lze tisknout i za karty evidované v SW Drobnosti
 • při měsíční uzávěrce se automaticky generuje účetní doklad do MAUS
 • program neomezuje uživatele při zařazení ani výší vstupní ceny ani čímkoliv jiným
 • jsou připraveny potřebné číselníky a tabulky naplněné podle platných zákonů a vyhlášek
 • uživatel má k dispozici helpy a číselníky, které značně usnadňují vyplňování jednotlivých údajů
 • systém kontrol, helpů a nabízených dotazů uživatele trvale vede a minimalizuje možnost chyb
 • práce s programem je nenáročná - formou nabídek si uživatel vybírá ty činnosti, které potřebuje
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1992podrobnější popis MAJETKU

můžete si stáhnout stručný popis (7 str.) ve formátu DOC(42kB) nebo RTF(62kB)

software MAJETEK

 • plná evidence o nehmotném a hmotném dlouhodobě odepisovaném (investičním) majetku (dále jen majetek)
 • operativní i podpůrná analytická účetní evidence majetku
 • o každém majetku je vedena jednoznačná karta (inventární číslo)
 • na ní jsou nejen všechny aktuální informace, ale i celý vývoj v evidenci majetku (kde, kdo a jak) + odpisy
 • veškeré zaznamenané změny na kartě se k určitému období i přehledně tisknou
 • důsledně se pracuje s měsíčním zúčtovacím obdobím, končícím měsíční uzávěrkou (respektive ročním účetním obdobím)
 • u odepisovaného majetku se propočítávají účetní odpisy každý měsíc a daňové odpisy jedenkrát ročně
 • program neomezuje uživatele při zařazení do MAJETKU ani výší vstupní ceny ani čímkoliv jiným
 • který majetek a jak bude odepisován - to záleží plně na uživateli
 • jsou připraveny potřebné číselníky a tabulky naplněné podle platných zákonů a vyhlášek (odpisové skupiny, daňové odpisy)
 • uživatel má k dispozici helpy a číselníky, které značně usnadňují vyplňování jednotlivých údajů
 • evidence majetku je uspořádána do dvou základních souborů (aktuální a vyřazený)
 • majetek vyřazený během roku zůstává k dispozici k roční uzávěrce (pro daňové odpisy do daňového přiznání)
 • systém kontrol, helpů a nabízených dotazů uživatele trvale vede a minimalizuje možnost chyb
 • práce s programem je nenáročná - formou nabídek si uživatel vybírá ty činnosti, které potřebuje
 • inventury a výpisy lze tisknout i za karty evidované v software Drobnosti (při dodržení pravidla společných číselníků)

evidenční číslo

 • je inventurní označení - maximálně 11-ti místný údaj jednoznačně přidělený každému MAJETKU
 • strukturu tohoto údaje a typ (znakový,číselný) může uživatel zadat
 • v průběhu zpracování lze toto zadání měnit
 • například XXXX-yyyyy, kde XXXX je znakové označení skupiny majetku a yyyyy je pořadí v rámci skupiny
 • údaj je jednoznačný - program nepřipustí duplicitu
 • opakované použití je možné až po stornu majetku (ze zařazených či vyřazených)

účetně podchycované změny

 • program na základě předpřipravených číselníků a vazeb je schopen účetně podchytit následující činnosti
 • zařazení nového majetku (eventuálně najatého majetku) a vyřazení majetku
 • technické zhodnocení
 • nájem, pronájem
 • storno špatných zápisů, oprava karty majetku
 • převody : střediska, účty, pracovníci, místnosti

vazba na účetnictví MAUS

 • při měsíční uzávěrce se automaticky generuje účetní doklad (podle nastavitelných parametrů)
 • v něm jsou účetně podchyceny výše uvedené pohyby majetku a také odpisy
 • odpisy jsou sumarizovány a rozúčtovány podle parametrů zadaných uživatelem + podle údajů u jednotlivých karet
 • při roční uzávěrce jsou generovány případné změny (přeúčtování) prováděné uživatelem v souvislosti s uzávěrkovými pracemi
 • například při zadání skutečného poměru mezi hlavní a vedlejší činnost podle počtu ujetých kilometrů atp.
 • číselníky: druhy majetku (stroje , elektronika atp.), útvary (závod + středisko + pracoviště) , místnost (budova + místnost), pracovníci, třídy majetku, učební obory, účetní činností, typy činností (hlavní/ vedlejší / smíšená), střediska, zdroje(jak jsme to získali)

popis majetku

 • editační: inventární číslo, název, výrobní číslo, rok výroby, poznámka
 • identifikační : odpisová skupina (X - podle zákona o dani z příjmu), třída + odvětvi + SKP (dříve pro statistiku)
 • umístění: budova, místnost, útvar= závod + středisko + pracoviště
 • pracovník: kód=XXXXX + jméno odpovědného pracovníka (20 znaků)
 • účetní : obor (kód+případně i ročník), činnost (kód + procento VHC)

zařazení majetku

 • kód zařazení (číselník - navazuje připravené účtování o majetku), účty vstupní ceny
 • datum pořízení a datum zařazení (účetní období zařazení majetku do užívání)
 • pořizovací cena a vstupní cena (pro odpis dle zákona o dani z příjmu)
 • doklad - označení dokladu na základě něhož byl majetek zařazen

odpisy účetní

 • účty oprávek - nabízí se účtování z číselníku
 • účetní odpis - způsob (Lineární / Degresivní / Neodepisuje se / Plán / Speciální - účetní odpis=daňový)
 • roční % účetního odpisu , měsíční odpis (vypočtený připravený měsíční odpis v Kč)
 • oprávky - úhrn účetních odpisů minulých účetních období
 • zůstatková cena - zůstatková účetní cena = vstupní cena - oprávky
 • za rok - účetní odpis od počátku roku za všechny uzavřené měsíce

odpisy daňové

 • daňový odpis - způsob (L - lineární / D - degresivní / N - neodepisuje se / S - daňový odpis=hodnota ročního účetního odpisu)
 • roční % daňového odpisu nebo koeficient podle daňových tabulek
 • odepsáno - úhrn daňových odpisů minulých let
 • připraveno - vyjadřuje připravené daňové odpisy pro běžný rok (počítá program)

technické zhodnocení, opravná položka

 • technické zhodnocení - Kč provedeného posledního technického zhodnocení
 • součet TZ - součet všech technických zhodnocení u majetku - přepočítá program
 • období TZ - datum posledního technického zhodnocení
 • kolikátý rok - vyjadřuje aktuální rok odpisu při technickém zhodnocení
 • opravná položka - vyjadřuje hodnotu o níž se dočasně snižuje hodnota majetku
 • období OP - období zaregistrování opravné položky
 • účty PO - pro záznam o opravné položce

nájem(cizí majetek) a pronájem (náš majetek)

 • druh nájmu - 21 (najatý cizí majetek se jen eviduje) / 22 (operativní leasing) / 23 (finanční leasing)
 • datum (nájmu a vrácení) - jsou období začátku a konce nájmu podle uvedení ve smlouvě
 • druh pronájmu - 11 (odepisujeme my), 12 (odepisuje nájemník)
 • datum zahájení pronájmu a ukončení jsou období začátku a konce pronájmu podle uvedení ve smlouvě
 • číslo smlouvy podle níž byl majetek najat

vyřazení majetku

 • datum vyřazení, způsob vyřazení (číselník)
 • cena vyřazení, prodejní cena
 • doklad (prvotní doklad o vyřazení), účty pro vyřazení

uživatelské sestavy

Uživatel může definovat své vlastní sestavy a tabulky. Postupně zadává:
 • které z evidovaných údajů chce v sestavě prezentovat
 • kolik znaků z té, které položky chce prezentovat (je-li to možné, jsou mu nabízeny alternativy : např. název 5 - 40 znaků)
 • pořadí údajů v sestavě (zleva doprava)
 • případně může změnit záhlaví (popis položek - např. místo NAZEV - Popis majetku)
 • případné zvýraznění údajů při tisku (tučný tisk)
 • způsob setřídění prezentovaných majetků (například podle ceny)
 • jak se mají údaje prezentovat - zda jen prostý výpis či výpis+ sumář
 • je-li sumář - pak za který (které) údaj se provádí
 • uloženou sestavu může uživatel kdykoliv znovu vyvolat a prezentovat díky ní aktuální stav dat
Zavřít